Nemáte žádné položky ve vašem nákupním košíku.

Součet: 0,00 Kč

Reklamační řád

Způsob uplatnění reklamace

 •  

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat.

 •  

1.      Reklamace musí obsahovat:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu),
 • včetně uvedení telefonního spojení, emailovou adresu,
 • název reklamovaného výrobku,
 • přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
 • kompletní výrobek, který je reklamován (včetně příslušenství, s nímž byl zakoupen), (tj. nikoliv SIM karta), záruční list, kopii dokladu o zakoupení výrobku,
 • při reklamaci poštou korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci.

telefon musí být odblokovany / Google učet / Apple ID / PIN telefonu

 •  
 •  

2.      Místo, kde lze uplatnit reklamaci:

Prostřednictvím České pošty:

Mobilpoint Express, s. r. o.,

Masarykovy sady 51/27 ,

737 01 Český Těšín ,

tel: 728 728 678 , email: reklamace@mobilsmart.cz

Na balík prosím uveďte: REKLAMACE

 •  

Pro usnadnění obou stran a vyhnutím se jakýchkoliv nedorozumění, prosíme vyplnit formulář níže a zaslat spolu s mobilním telefonem.

Reklamační list : (MS Word .DOC, Adobe .PDF)

 

 •  

3.      Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující právo z odpovědnosti za vadu výrobku, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

V případě nedostatku náhradních dílů, o čemž předem prodávající spotřebitele informuje, si prodávající, se souhlasem spotřebitele, vyhrazuje právo na prodloužení předpokládaného termínu opravy, a to o maximálně 30 dnů.

4.      Rozsah záruky

Námi prodávané výrobky jsou opatřeny pečetěmi (speciální samolepka), které mají zabránit neodbornému vstupu do vnitřku přístroje. V případě porušení této pečetě se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná případná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.),
 • použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství,
 • ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím,
 • neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 • instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé,
 • neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou,
 • poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.),
 • elektrické přepětí (zjištěné dle servisní diagnostiky výrobce, či viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • běžným opotřebením (u baterií mobilních telefonů zejména ztráta kapacity běžným opotřebením či opotřebení krytu, nebo klávesnice telefonu běžným používáním), vadnými bateriemi,
 • skladováním mimo rozsah teplot: přístroj: –25 °C až 55 °C, baterie: 0 °C až 49 °C,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 • zboží  bylo  poškozeno  nadměrným  zatěžováním  nebo  používáním  v  rozporu  s  všeobecnými zásadami, je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci producenta na webových stránkách ke zboží,
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • zboží bylo poškozeno působením počítačového viru,
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen,
 • nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
 • porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na nebo ve výrobku jsou,
 • poškození  zboží  při  přepravě  (tyto  škody  je  nutné  řešit  přímo  s dopravcem  v souladu  se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího
 • u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 5.      Odpovědnost za vady a záruka

1.   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu (který byl zaslán na email kupujícího) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.   Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) doklad – faktura, paragon.
 
3.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 6.1, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

4.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání.

5.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 
6.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
7.   Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.6 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  
8.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

9.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení:

Mobilpoint Express s r.o.   Masarykovy sady 51/27 , 737 01 Český Těšín

. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, datum vyzvednutí zásilky u přepravní společnosti.
 
10.   O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

11.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu kupujícího potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.      Převzetí výrobku po vyřízení reklamace:

Spotřebitel je povinen si vyzvednout reklamovaný výrobek do data vypršení reklamační doby od obdržení informace, že byla reklamace vyřízena. Pokud si spotřebitel nevyzvedne v uvedené lhůtě reklamovaný výrobek v provozovně nebo v úložní lhůtě na poště, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 60,-Kč/denně (§ 656 odst. 1 OZ).

Nevyzvedne-li si spotřebitel výrobek do 3-ti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje. Zbytek výtěžku vyplatí prodávající po uplatnění spotřebiteli (§ 656 odst. 2,3 OZ).